Европейската референтна рамка има за цел да насърчи  процесите на учене през целия живот, необходима предпоставка за гъвкаво и пълноценно адаптиране към динамичната и бързо променяща се среда, в резултат на глобализационните тенденции. Тя включва осем ключови компетентности, като всички те се приемат за еднакво важни, защото всяка от тях може да допринесе за личностното развитие в общество, основано на знания.

ЦПО Бизнес Практик предоставя обучения по следните ключови компетентности:

 

Ключова компетентност 4 - Дигитална компетентност с продължителност 45 учебни часа.

Ключова компетентност 5 - Умение за учене с продължителност 30 учебни часа.

Ключова компетентност 7 - Инициативност и предприемачество с продължителност 30 учебни часа.