Общи условия

 

 1. ПРЕДМЕТ
1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Миракал Уоркс ЕООД, с ЕИК 202106940, адрес на управление гр. София, ул. Смолянска 2, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.
 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
2.1.1. Наименование на Доставчика: Миракал Уоркс ЕООД
2.1.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Смолянска 2
2.1.3. Данни за кореспонденция: contact@biznespraktik.com
 1. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.
3.2. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ползвателите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).
3.3. Учебни материали – текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА с учебна цел като част от обучението.
3.4. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.
 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
4.1. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва:
4.1.1. Извършване на обучение по конкретно определена от Доставчика тема, указана в съответната информационна уеб-страница на обучението, посредством специално разработени лекции, практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси.
4.1.2. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от учебния материал.
4.1.3. Уеб страницата на Доставчика е с адрес: https://www.biznespraktik.com. Дистанционно обучение се провежда в дистанционната платформа на Доставчика с адрес: https://www.biznespraktik.com/moodle/
4.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.
 1. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
5.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избраното от него обучение, когато Услугата се предоставя възмездно.
5.2. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика в Интернет.
5.3. Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в уебсайтът му, когато Услугата се предоставя възмездно.
5.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез потвърждение по електронен път.
 1. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
6.1. Ползвателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на Доставчика, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на регистрация.
6.2. В случай, че Ползвателят не заплати таксата в посочения срок, регистрацията му за обучението се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в обучението.
6.3. Достъпни начини на плащане:
6.3.1.  Банков път
 • Получател: Миракал Уоркс ЕООД
 • Банка: Кей Би Си Банк България
 • IBAN: BG25RZBB91551002486280
 • BIC: RZBBBGSF
 • Основание за превод: e-mail или име на ПОЛЗВАТЕЛЯ, име на обучението, промо-код (ако има такъв)
6.3.2.  С кредитна или дебитна карта: Ползвателят заплаща дължимата сума. ако е приложимо, чрез системата за разплащания с кредитни и дебитни карти на Сайта: http://www.miracleworks.bg/ – при потвърждаване на поръчката;
6.4. Ползвателят има право на пълно възстановяване на платените от него суми за Услугата при отказ от договора съгласно чл. 7.11. Възстановяването се извършва по един от следните начини по избор на Ползвателя:
 • възстановяване на парична сума не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор;
 • предоставяне на кредитен ваучер за друго обучение, предлагано от Доставчика.
 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
7.2. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
7.3. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. След потвърждаването между него и Ползвателя възникват договорни отношения.
7.4. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
7.5. Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
7.6. Договорът се сключва на български език.
7.7. Договорът между Доставчика и Ползвателя представляват настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.biznespraktik.com/общи-условия.
7.8. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията.
7.9. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика.
7.10. В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на Доставчика от Ползвателя до момента на преустановяване на използването.
7.11. Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на сключване на договора.
7.12. Ползвателят може да осъществи правото си на отказ съгласно ал. 7.11. с изпращане на съответно уведомление до Доставчика на електронната поща на Доставчика, указана в уебсайта https://www.biznespraktik.com.
7.13. Алинея 7.11. не се прилага в случай, че изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на Ползвателя преди изтичането на 14 дни от сключване на договора.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
8.1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
8.2. Ползвателят се задължава при използване на уебсайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали, които:
8.2.1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;
8.2.2. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
8.2.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;
8.2.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;
8.2.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;
8.2.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които Ползвателят не е получил изрично съгласие от страна на Доставчика.
8.2.7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.
8.3. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
8.4. При невъзможност на Доставчика да предостави на Ползвателя поръчаното от него обучение, Доставчикът може да предложи алтернативно обучение. При несъгласие от страна на Ползвателя, Доставчикът се задължава да възстанови стойността на непредоставеното обучение на Ползвателя в срок до 30 дни.
8.5. Доставчикът има право по всяко време да изменя и/или допълва обучителните материали, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.
 1. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
9.1. Доставчикът спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:
9.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);
9.1.2. за времето за техническа профилактика, за което ползвателите се уведомяват предварително;
9.1.3. при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателите;
9.1.4. Ползвателят не е заплатил дължимата от него такса.
9.1.5. След отпадане на обстоятелствата по предходните чл. 9.1.1 до 9.1.4 достъпът до Услугата се възобновява.
9.2. В случаите по чл.9.1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
9.3. Доставчикът прекратява достъпа до информационните и учебните услуги в следните случаи:
9.3.1. при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателите;
9.3.2. при прекратяване действието на общите условия;
9.3.3. при заявление от страна на Ползвателя;
9.3.4. при изразено несъгласие от страна на Ползвателя с промените в общите условия, отправено до Доставчика.
 1. ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
10.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
10.3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за личните данни.
10.4. Ползвателят се съгласява с Политиката за личните данни на Доставчика.
10.5. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за личните данни.
10.6. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
11.1. Всички учебни материали, както и елементи на съдържанието на уебсайта, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.
11.2. Ползвателят има неизключителното и непрехвърлимо право да използва, даунлоудва, съхранява, зарежда на екран и принтира съдържанието, свързано с предоставяне на Услугата.
11.3. Използването на учебните материали, както и съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта е разрешено само във връзка с обучението при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уебсайта).
11.4. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на учебните материали или други информационни ресурси, предоставени във връзка с Услугата, извън указаното в чл. 11.2 и 11.3, се изисква изрично писмено разрешение на Доставчика. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на Доставчика.
11.5. При предоставяне на трети лица, използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на учебни материали и ресурси извън допустимата лична употреба, и посоченото в настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху учебните материали и ресурсите на Доставчика предоставени като част от Услугата, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева за всяко отделно нарушение.
11.6. Разпоредбата на предходния член не лишават Доставчика от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.
11.7.  С приемането на тези Общи условия, Ползвателят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при участие в обучението и ползване на уебсайта.
 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
12.1. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата на Доставчика или каквито и да е ресурси, предложени във връзка с обучения. Доставчикът не гарантира, че предоставените обучителни и информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.
12.2. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до Услугата, учебни материали, информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с Услугата.
12.3. Услугата и информацията на уебсайта на Доставчика, се предоставят „във вида, в който са” и Доставчикът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Ползвателя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на Услугата и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Доставичкът няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Ползвателя.
12.4. Доставчикът не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на Ползвателя по време и след завършване на Услугата. Доставчикът не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за Услугата, в случай че Ползвателят не постигне очаквани от него резултати и ползи по време и след завършване на обучението.
 1. КОМУНИКАЦИИ
13.1. Всички съобщения и уведомления, които страните си разменят, следва да бъдат писмени.
13.2.  Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телефакс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
13.3. Писмената форма се счита за спазена и когато Доставчикът постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от Ползвателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.
 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
14.1. Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на Ползвателя или лица, за които отговаря, на условията на настоящите Общи условия.
 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
15.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.
15.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.
15.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
15.4. Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ
16.1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
16.1.1. с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
16.1.2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
16.1.3. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
16.1.4. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
16.1.5. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
16.1.6. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
16.1.7. в случаите по чл. 8.2 от тези Общи условия;
16.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
17.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
17.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
17.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на ползвателите.
17.4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 1.06.2015 г.
 

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search